Ban lãnh đạo nhà trường

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

*Cố vấn chuyên môn:

TS Phương pháp dạy học Toán Đào Thái Lai(Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam): Cố vấn môn Toán.

 TS. Ngữ văn Phan Phương Dung ( ĐH SP Hà Nội ): Cố vấn chiến lược và nhân sự

  • Th.s Phương pháp dạy học Tiếng Anh Tạ Thị Tam Hà (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội): Cố vấn Tiếng Anh.

  • Hiệu trưởng: Nhà giáo Chu Ngọc Hà, kinh nghiệm quản lí và dạy học môn Toán 36 năm.